Hoorn

VOC-pakhuizen Onder de Boompjes Het WIC-kantoor te Hoorn: een zwarte bladzijde De J.P. Coen Suite in het Hoornse Van der Valk Hotel Huis Bonck: bevroren in de tijd Westfries Museum: galerij van de Gouden Eeuw Het Statenlogement van Hoorn Het Sint Pietershof: 17e-eeuwse liefdadigheid Het Oost-Indisch Huis: de VOC in Hoorn De welgestelde bewoners van het Foreestenhuis De Waag aan de oude Kaasmarkt Toonbeeld van macht: de Hoornse Oosterpoort De Oosterkerk: schipperskerk van Hoorn De Nieuwe Doelen en de schutterij van Hoorn De Mariatoren in Hoorn Blikvanger in de haven: de Hoornse Hoofdtoren De Hoornse Boterhal: van gasthuis naar kunstcentrum De Bossuhuizen aan de Slapershaven Boerderij de Barmhartige Samaritaan Tabo, een zwarte jongen in het Hoorn van de Gouden Eeuw Het museum van jouw eigen jeugd Discussie rond J.P. Coen leidt tot nieuwe VOC-presentatie Westfries Museum Acht keer verdwenen, verminkt en vernield Hendrick de Keyser Noord Holland vol schaatsgeschiedenis Koning Lodewijk schenkt VOC-monument aan Hoorn

Oosterpoort Hoorn

Van 1538 tot 1818 stond tussen het Grote Oost en Kleine Oost de Oosterpoort. Het was een immens bouwwerk met uivormige koepeldaken op de vier hoektorens. De poort beschermde de stad tegen indringers. Op zo’n 200 meter afstand staat de huidige Oosterpoort welke de functie van de oude in 1818 overnam.

>

Verhalenkamers Hoorn

De Brandweerkazerne in Hoorn was één van de locaties waar lokale bewoners in ‘verhalenkamers’ vertelden over hun relatie met het water. Op de Dag van de Dijk 2012 waren er op drie plekken in West-Friesland ’verhalenkamers’  ingericht.

>

De oudste kerk in de Hoornse binnenstad

De Noorderkerk is het oudste kerkgebouw in de Hoornse binnenstad. Het was oorspronkelijk een katholieke kerk gewijd aan Maria en droeg daarom de naam Maria- of Vrouwekerk. Aan de stichting van de kerk zijn opmerkelijke verhalen verbonden. Zo gaat het verhaal dat de molenaar Claes en zijn vrouw een Mariabeeld zagen verschijnen boven de woning van Claes Doedesz. Nadat hij geweigerd had zijn huis te schenken voor de bouw van een kerk stierf hij enkele dagen later aan de pest. Zijn bang geworden weduwe stemde toen als nog in.

De buitengevels van de Noorderkerk zijn opgetrokken in baksteen, verlevendigd met blokken natuursteen in de steunberen en rond de vensters aan de kant van het Kleine Noord. Kenmerkend voor de gotiek is de toepassing van relatief grote vensters die bovenaan eindigen in een spitsboog. De westgevel aan het Kleine Noord telt drie topgevels, waarvan de middelste naderhand voorzien is van een zeldzame uithangende wijzerplaat. De gevels worden verlevendigd door horizontale waterlijsten en boognissen in de toppen.

>

Oosterkerk in Hoorn

Over de oprichting van de Oosterkerk vertelt de Hoornse kroniekschrijver Velius het volgende verhaal. Twee broers wilden in 1450 een kapel stichten, maar kregen ruzie. Toen besloten ze ieder een eigen kapel te bouwen: de Sint-Corrneliskapel en de Sint-Anthoniskapel, beide aan het Grote Oost. Met de bouw van de laatste werd in 1453 begonnen op de plaats van de huidige kerk. De bouw van de twee kapellen schoot niet erg op, zodat de kinderen op straat er het volgende liedje over zongen: Daer waren twee gesellen Stichtende twee capellen Haddens’ haer buydel wel besien Sij hadden genoeg gehad aen ien

De Corneliskapel werd later kloosterkapel en is lang geleden gesloopt. Dankzij ruime particuliere giften kon de Anthoniskapel in 1493 vergroot worden met een tweede beuk aan de westkant. In 1518-‘19 is het huidige koor gebouwd dat aanzienlijk hoger werd dan het bestaande gebouw. Daarna volgde het transept (dwarsschip).

Nadat Hoorn in 1572 de kant van Willem van Oranje had gekozen deed de Oosterkerk tijdelijk dienst als werkplaats waar de kanonnen gegoten werden voor de strijd tegen de Spanjaarden.

>

Kantoor West-Indische Compagnie in Hoorn

Het pand van de Vrijmetselaarloge West-Friesland en De Eenhoorn bevindt zich aan de Binnenluiendijk 2 in Hoorn. Ooit was dit het kantoor van de West-Indische Compagnie.

>

VOC-kantoor in Hoorn

In 1676 kocht de Hoornse Kamer van de VOC dit herenhuis in de Muntstraat om als kantoor dienst te doen. Daarvoor was de VOC gevestigd in het voormalige Geertenklooster aan de Nieuwstraat. Het huis werd naar links vergroot met een aanbouw waarin zich de vergaderzaal van de bewindhebbers bevond. Dit gedeelte wordt bekroond door een driehoekig fronton waarin het monogram van de Hoornse VOC.

>

Een fraai gasthuis

In 1347 kregen de inwoners van Hoorn toestemming van graaf Willem V voor het stichten van een gasthuis. Waar dit eerste gasthuis heeft gestaan is onduidelijk. Het huidige gebouw heeft tot 1841 dienst gedaan als gasthuis. Van 1860 tot 1902 was het in gebruik bij het garnizoen; de begane grond als magazijn voor kledingstukken en de eerste verdieping als wapenzaal. Na 1922 deed het Sint-Jansgasthuis een aantal jaren dienst als boterhal en onder die naam staat het gebouw eveneens bekend. Sinds 1982 houdt de Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken er haar tentoonstellingen.

>

De Krententuin in Hoorn

Het Oostereiland is rond het midden van de zeventiende eeuw aangelegd ter vergroting van de haven. Koopman Cornelis Schuyt liet er enkele pakhuizen bouwen die het oudste deel vormen van het huidige gebouwencomplex. In de loop der tijd kreeg het verschillende bestemmingen.

>

Driebeukige kruisbasiliek in Hoorn

In de negentiende eeuw waren er twee katholieke kerken in Hoorn: de Sint-Franciscuskerk, een voormalige schuilkerk aan het Achterom, en de Sint-Cyriacuskerk aan de Korte Achterstraat, oorspronkelijk de kapel van het Mariaklooster (nu een cultureel café). Nadat de Sint-Cyriacuskerk in 1877 was uitgebrand, wilden de katholieken graag één grote kerk voor de gefuseerde parochies. Een kerk op de plaats van de oude schuilkerk, maar nu niet meer weggestopt, maar met de voorgevel aan het Grote Noord, de belangrijkste winkelstraat.

>

De Grote Kerk van Hoorn- toeristische impuls voor leegstaande kerk

Al dertig jaar lang staat de Grote Kerk in de weg, middenin het centrum van Hoorn. Nu wordt het gesloten en ietwat bedompte gebouw getransformeerd tot open en gastvrije plek: een hotel, restaurants en mogelijk een bierbrouwer en kaasmakerij moeten het plein weer tot leven wekken.

>

De Hoofdtoren van Hoorn

De Hoofdtoren is strategisch gesitueerd op de zuidelijkste punt van de toenmalige stad en bij de toegang tot de haven. Het is een halfronde laat-gotische geschutstoren met een vijfhoekige onderbouw. Op verschillende hoogten bevinden zich schietgaten en openingen voor groot vuur, nu alle dichtgezet.

>

De woning van de rijkste inwoner van Hoorn

In het Foreestenhuis, Grote Oost 43, woonde Nanning van Foreest. Hij was in 1724 behalve bewindhebber van de West-Indische Compagnie ook burgemeester van Hoorn. Hiernaar verwijzen de roedenbundels in het balkonhek. Een dergelijke bundel bestaande uit houten roeden rond een bijl was in de klassieke oudheid een symbool van de hogere magistraten. In het midden van de kroonlijst zien we het wapen van de familie Van Foreest.

>