Waterhuishouding Randstad

De waterhuishouding van de regio Amsterdam is in handen van vier waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij zorgen voor waterveiligheid en de kwaliteit van het water.

Book 3 min

Waterveiligheid

Om Nederland te beschermen tegen het water is het land opgedeeld in zogenaamde dijkringen tegen overstroming vanuit zee, de grote rivieren en het IJsselmeer. Elke dijkring heeft een eigen beschermingsniveau tegen mogelijke overstroming. Zo hebben de gebieden ten zuiden en ten noorden van het Noordzeekanaal een overstromingsrisico van 1 op 10.000 jaar, Flevoland een overstromingsrisico van 1 op 4.000 jaar en het stedelijk gebied direct langs het IJ, de Amsterdamse havens en het Vechtplassengebied een overstromingsrisico van 1 op 1.250 jaar. Elke dijkring bestaat uit een aantal polders die op hun beurt ook weer zijn omgeven door dijken. Deze dijken beschermen de polders tegen overstroming van bijvoorbeeld de Amstel of de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het beschermingsniveau is hier lager. Zo hebben de stedelijke woongebieden een overstromingsrisico van 1 op 1.000 jaar en agrarische gebieden een overstromingsrisico van 1 op 100 jaar.

Kaart van de waterorganisaties rondom Amsterdam. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Water in het gebied

Om droge voeten te houden wordt het overtollige water uit de polders weggepompt. Via een stelsel van greppels, sloten en ringvaarten wordt het naar de boezem gepompt. Een boezem is een stelsel van meren, rivieren en kanalen waarin water tijdelijk opgeslagen wordt voordat het op zee of op een rivier wordt geloosd. De Amsterdamse boezem is de verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Amstellandboezem. Op de Amstellandboezem wateren alle polders tot net boven Nieuwkoop af. Bij normaal waterpeil voeren de stadsboezem en de Amstellandboezem via een open verbinding het water af op het Noordzeekanaal, het IJ of het IJsselmeer. Bij hoge waterstanden in het Noordzeekanaal, IJ of IJsselmeer worden de sluizen gesloten en wordt het water via gemalen uit de boezem gepompt.

De sluizen in IJmuiden. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Boezems

Rijnlands boezem loost zijn water onder andere bij Halfweg en Spaarndam op het Noordzeekanaal. Het boezemgemaal Halfweg is in 1976 in gebruik genomen en voert het overtollige water met behulp van grote vijzels af en heeft een capaciteit van 33 m3/sec. Het boezemgemaal Spaarndam dateert van 1845 en voert het overtollige water af via schepraderen. Het gemaal heeft een capaciteit van 32 m3/s. Bij laagwater wordt het overtollige water in de Noordzee of Waddenzee op een natuurlijke manier gespuid. Bij extreme waterstanden in de Noordzee wordt het water de zee ingepompt. Het spui- en gemaalcomplex bij IJmuiden is het belangrijkste afvoerpunt van de regio. Het gemaal heeft een capaciteit van 260 m3/s en de spuisluis een capaciteit van 500 m3/s.

De sluizen in IJmuiden. Beeld: Rijkswaterstaat.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering wordt het in de toekomst warmer en natter en gaat de zeespiegel stijgen. Het overstromingsrisico zal door de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling toenemen. De gemiddelde temperatuurstijging in Nederland is berekend op 1-3° C. Door deze temperatuurstijging worden de zomers warmer en droger en de winters beduidend natter. Ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe.

Om deze veranderingen het hoofd te bieden zijn de waterschappen inmiddels begonnen met maatregelen om het watersysteem op orde te houden, de veiligheid te borgen en wateroverlast te voorkomen. Maatregelen zoals dijkverhoging en -verzwaring, het aanleggen van waterbergings- en infiltratiegebieden. Ook het vasthouden en daarmee het vertragen van het afstromen van regenwater door bijvoorbeeld de aanleg van ‘wadi’s’ en groene daken behoren tot de maatregelen.

Kaart van Amsterdam en omstreken met de dijk als beschermd element. Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening.

Publicatiedatum: 27/06/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN