De Zuidpolderzeedijk onder Edam

Dit dijkgedeelte heeft een bochtig tracé. Behalve de dijkpalen van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, zijn hier ook die van de voormalige Vereeniging van de Noorder IJ- en Zeedijken nog te vinden.

Onderdeel van de Noorder IJ- en Zeedijken

De Zuidpolderzeedijk maakt onderdeel uit van de Noorder IJ- en Zeedijken die Zeevang en Waterland door de eeuwen heen beschermd hebben tegen het water van de voormalige Zuiderzee. De dijk bevat sporen van de strijd tegen het water. Dit is te zien aan het bochtige tracé en de braken (zoals de wielen daar genoemd worden) die het gevolg zijn van dijkdoorbraken. Tenslotte vormen de buitendijkse landen een essentieel onderdeel van de oudste vorm van een dijkverdedigingssysteem waarbij men buiten de dijk voorland liet liggen om de slag van het water te breken. Ook is de dijk van historisch-morfologische betekenis vanwege het verschillende materiaalgebruik (aarde, wier en steen) en de vorm dat door herstelwerkzaamheden, ophogingen en afgravingen in de loop van de tijd ontstaan is. Tenslotte vormen de dijken van de IJ- en Zeedijken een beeldbepalend element in het Noord-Hollandse Polderlandschap.

Monumentale status

Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed.
 
Adres: Zuidpolderzeedijk, Edam.

Publicatiedatum: 06/03/2012