We hebben 154 resultaten gevonden

Met Jan Feith door de Haarlemmermeer (1933)

Deze zomer neemt Jan Feith je mee op reis door onze provincie. Zijn historische teksten uit het album ‘Zwerftochten door ons land: Noord-Holland’ (1933) geven een beeld van zonnige duinen, drukke pleinen en pittoreske polders. Deze week: ‘De Haarlemmermeer als typisch poldergebied’.

>

Schoolstrijd woedde ook in Haarlemmermeer

In Nederland woedde zo’n honderd jaar een ‘schoolstrijd’. Kernvraag was wie de scholen betaalde. In Haarlemmermeer klonk een echo van deze schoolstrijd. De eerste burgemeester van de net drooggemalen Haarlemmermeer zette zich in voor het openbare onderwijs. Later waren er ook inwoners van de polder die een ‘Smeekschrift aan de Koning om een School met den Bijbel’ ondertekenden.

Om de schoolstrijd te begrijpen is de onderwijswet van 1806 belangrijk. Deze wet omvatte vier belangrijke punten. Ten eerste: het onderwijs was openbaar en richtte zich op de opvoeding: “dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelven opgeleid worden tot alle maatschappelijke en christelijke deugden”. Ten tweede: orthodox christelijk of katholiek onderwijs was onmogelijk. Het oprichten van scholen met een duidelijke christelijke visie of katholieke visie op onderwijs was niet toegestaan. Ten derde: de financiering van onderwijs moest vooral komen uit het door de ouders betaalde schoolgeld. De overheid droeg in geringe mate bij aan de financiering van het onderwijs. En als vierde belangrijk punt: leerplicht bestond nog niet. De ouders werden slechts aangemoedigd om hun kinderen naar school te sturen. Daardoor bleef het analfabetisme hoog.

>

Haarlemmermeer krijgt vijf nieuwe Verhalenpalen

Twee jaar geleden werden de eerste Verhalenpalen met QR-codes geplaatst in de Haarlemmermeerpolder. Ter gelegenheid van de uitbreiding van de gemeente per 1 januari 2019 zijn er vijf schakels aan de ketting toegevoegd: STOMP, RUIG, GEUS, VINK en VUUR.

>

Haarlemmermeer start zonder raadhuis

Telegram nr. 1 ging naar de koning. Vanuit het nieuwe raadhuis in Hoofddorp seinde de burgemeester op 1 oktober 1868 trots dat Haarlemmermeer nu een telegraafverbinding had. Hoe anders dan tien jaar tevoren, toen moesten raadsleden vergaderen bij de gemeentesecretaris in huis. Ver weg in de polder.

>

De Waterwolftunnel: het ontstaan van de Haarlemmermeerpolder

Het gebied tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden werd in de late middeleeuwen door een aantal grote overstromingen geteisterd. Deze sloegen grote stukken land weg tussen al bestaande meren, zoals het Leidsche Meer, Spieringmeer, het Oude Haarlemmermeer en Hellemeer. Hierdoor ontstond er een gigantische waterplas die door oeverafslag steeds groter werd. Rond 1500 kon men van Aalsmeer over land naar Hillegom lopen. Eind zestiende eeuw was dit door de vorming van het aaneengesloten Haarlemmermeer niet meer mogelijk. Door de overwegend zuidwestenwind hadden met name de noordoostelijke oevers last van landverlies. De venige en drassige oeverlanden waren een makkelijke prooi voor deze niet te temmen ‘waterwolf’, de naamgever van de nieuwe tunnel onder de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

>

Pionieren in de Haarlemmermeerpolder

Aan de verschillende bouwstijlen van de oudste boerderijen in de Haarlemmermeerpolder kun je zien waar de eigenaren vandaan kwamen. Uit Zeeland, West-Friesland, Friesland, Zuid-Holland, Brabant, Overijssel of Groningen. De boerderijen illustreren de chaotische beginjaren van de polder. Het was ieder voor zich in die tijd.

>

Bevrijding en feesten in Haarlemmermeer

Op 8 mei trekken Canadese troepen Amsterdam binnen. Diezelfde dag wordt onder meer Heemstede bevrijd. Canadese soldaten overnachten in het Groenendaalse Bos. Op woensdag 9 mei trekken ze Haarlemmermeer binnen. In Hoofddorp worden de bevrijders verwelkomd door een enthousiaste menigte. Het regiment ‘Princess Patricia’s Light Infantry’ wordt toegejuicht. De Canadezen worden officieel ontvangen door waarnemend burgemeester Jansonius. De ontvangst van de bevrijders is een feest! Iedereen is uitgelaten; na jaren mag je weer zeggen wat je denkt, doen en laten wat je wilt. Na jaren mag de Nederlandse vlag weer wapperen. Veel Hoofddorpers rijden een stukje mee met de gevechtswagens van de bevrijders. Een ‘Canadese’ luitenant op een motor blijkt zich te ontpoppen als een echte Hoofddorper; Millenaar. Want aan de geallieerde legers zijn Nederlandse militairen toegevoegd die al eerder naar Engeland of het bevrijde Zuiden zijn uitgeweken.

>